Obecný kodex CA Institute 

CA Institute se zajistilo následující:

1 Závazek k:

1.1 Profesionálnímu vedení a integritě;

1.2 Poskytnutí příležitostí pro studium jazyků a/nebo profesionálního školení ve vysoce kvalitním výukovém/ studijním prostředí v rámci jasně organizované učební osnovy;

1.3 Neustálému zlepšování a vývoji způsobů a prostředků dostupných pro studium a školení;

1.4 Prosazování informačního kodexu.

2 Přijetí následujících zásad:

2.1 Nediskriminovat žádným způsobem účastníky kurzu, zaměstnance či podílové vlastníky na základě pohlaví, sexuální orientace, rasy nebo náboženství;

2.2 Informovat účastníky kurzu a klienty o jasně definovaných procedurách pro řešení stížností, nespokojenosti, problémů s disciplínou nebo neúčastí;

2.3 Dodržovat předpisy CA Inbstitute pro zaměstnance a předpisy pro účastníky kurzu.

3 Přijetí následujících povinností:

3.1 Podniknout všechny přiměřené kroky, aby se zajistilo pohodlí a bezpečnost všech účastníků kurzu i personálu;

3.2 Poskytnutí písemných ujištění že daná instituce byla založena a funguje podle všech relevantních státních a místních právních předpisů, včetně zákona o firmách, zaměstnávání, účetnictví, daní, reklamy, soukromí, hygieny, bezpečnosti, pojištění a copyrightu;

3.3 Práce za účelem výdělku pro osoby se speciálními potřebami.

4 Existence registrované právní osoby s veřejnou fyzickou adresou.

Kodex CA Institute pro účastníky kurzu

CA Institute se zajistilo následující:

1 Před kurzem:

1.1 Informace: veškeré informace a propagační materiály jsou správné, úplné a volně přístupné a obsahují:

  • nástin cílů kurzu a jednotlivé složky kurzu;
  • stanovený počet vyučovacích hodin a hodin studia během kurzu;
  • stanovený maximální počet účastníků kurzu v jedné skupině;
  • určený věkový rozsah pro kurzy;
  • jasné smluvní podmínky týkající se kurzu.

1.2 Registrace: zápis do kurzu je efektivní a transparentní.

1.3 Umístění: Pro určení úrovně účastníků kurzu a jejich dalších potřeb se používají efektivní postupy.

2 Během kurzu: Je kladen důraz na to, aby bylo účastníkům kurzu poskytnuto dost příležitostí k úspěšnému učení, zejména:

2.1 Standardy: vyučovací a vzdělávací standardy jsou vysoké a umožňují úspěšné učení;

2.2 Vyučující/lektoři v zácviku: kurzy vyučují kvalifikovaní a kompetentní učitelé nebo lektoři v zácviku pracují pod dohledem dostatečně kvalifikovaného akademického pracovníka;

2.3 Prostory a vybavení: prostory a vybavení a/nebo učební platformy pro výuku jazyků a/nebo školení učitelů jsou vhodné pro tento účel;

2.4 Osnova a plánování kurzu: kurz je jasně strukturován, je rozdělen dle znalostních úrovní a je přiměřený dané úrovni;

2.5 Zdroje: zdroje a materiály používané v kurzech odpovídají potřebám účastníků kurzu a cílům kurzu;

2.6 Výuka a učení: výuka a učení/metody školení a použité metody jsou vhodné a efektivní pro účastníky kurzu;

2.7 Kontrola kvality: probíhá zde pravidelné pozorování výuky nebo poskytování dalšího výcviku učitelům, které zajišťuje poskytovatel kurzu;

2.8 Podpora a rady: je dána příležitost účastníkům kurzu, aby prodiskutovali jednotlivé otázky a obavy a aby dostali informace a rady;

2.9 Služby: administrativní a pomocné služby jsou efektivní;

2.10 Hodnocení: hodnocení a zpětná vazba týkající se pokroku účastníků kurzu je pravidelná a přiměřená.

3 Na konci kurzu:

3.1 Certifikace: hodnotící procedury na konci kurzu jsou platné a řádně ověřené. Zprávy a certifikáty na nich založené jsou předány účastníkům kurzu a/nebo pověřeným osobám;

3.2 Zpětná vazba od klienta: účastníkům kurzu a/nebo pověřeným osobám je dána možnost vyjádřit se k průběhu kurzu.

Informační kodex CA Institute

CA Institute se zajistilo následující:

1 Reklamní a propagační materiály a informace o kurzech jsou v souladu se standardy př íslu šn é a poskytují jasné a faktické informace o kurzech a dalších aktivitách.

2 Před zápisem do kurzu jsou účastníci kurzu nebo jejich zástupci jasně informováni o obsa hu a prin Navíc jim budou poskytnuty jasné informace týkající se:

2.1 vstupní požadavky (pokud nějaké existují);

2.2 osnova kurzu;

2.3 minimální délka kurzu a data;

2.4 počet hodin, které jsou vyučovány „face to face“ a množství a náplň učitelské praxe a pozorování další nabízené služby;

2.5 počet hodin samostudia: domácí úkoly, úkoly, studium za pomoci počítače (například online moduly)

2.6 data uzavření školy a prázdniny;

2.7 přijímací a umísťovac;í procedury

2.8 velikost a tvoření skupin, včetně věku nebo jakýchkoli jiných omezení

2.9 použití tříd pro účely učitelské praxe;

2.10 požadavky ve vztahu k docházce a ú;kolům

2.11 přijímací kritéria a procedury, zprávy a ;certifikace

2.12 podmínky a zásady spolupráce, včetně omezení týkajících se zrušení kurzů a storno poplatků.

3 Před přihlášením do kurzu jsou účastníci kurzu nebo jejich zástupci plně a jasně informováni o všech detailech smlouvy, včetně přesných poplatků za kurz a práv každé ze stran v případě odstoupení nebo vyloučení z kurzu.

4 Všechny ceny, které jsou zmíněny v reklamních materiálech a informacích, jasně uvádějí, které služby a zboží jsou zahrnuty v ceně a které jsou k dispozici za příplatek. Cena veřejných zkoušek u kurzů, které připravují studenty na tyto zkoušky, by měla být stanovena. Všechny další případné poplatky jsou rovněž uvedeny.

5 Všechny diplomy a certifikáty jakéhokoli druhu, které jsou vydány pro účastníky kurzu, obsahují přesné a faktické informace. Pokud je certifikace založena na zkouškách nebo testech, jsou tyto diplomy a certifikáty platné a správně uplatněné.

6 V případě účastníků kurzu mladších osmnácti let, kteří navštěvují celodenní a/nebo internátní kurzy jsou jejich rodiče či zástupci jasně informováni o všech opatřeních supervize a kvalifikacích dohlížejícího personálu.

 

Kodex zaměstnanců dle CA Institute

CA Institute se zajistilo následující:

1 Smlouvy všech zaměstnanců se řídí místními zákony práce a národními smlouvami tam, kde jsou

2 Ustanovení a podmínky pro zaměstnance jsou v souladu s předpisy EU tam, kde je možné je aplikovat, spravedlivé v kontextu odpovídajících místních nebo národních standardů, zejména v následujících oblastech:

3 Odpovídající část zaměstnanců je zaměstnána na plný úvazek a/nebo na dobu neurčitou.

4 Pro řešení problémů se zaměstnanci a jejich stížností či disciplinárních problémů existují jasně dané předpisy.

5 CA Institute stanovuje vysoké a dosažitelné standardy pro každou zemi a každý vyučovaný jazyk, zaměstnanci mají odpovídající školení, kvalifikace a zkušenosti týkající se práce, kterou vykonávají. Učitelé získali úvodní školení jako lektoři jazyků, které obsahovalo učitelskou praxi s dohledem. Tento trénink byl dostatečný a vhodný, co se týče jeho obsahu a trvání vzhledem k práci, kterou učitelé vykonávají.

6 Kromě úvodního tréninku mají také všichni zaměstnanci možnost zlepšovat své dovednosti v neustálém profesním vývoji během pracovní doby i mimo ni.

7 Všichni zaměstnanci mají vhodný pracovní prostor a vybavení, které potřebují k řádnému vykonávání svých povinností.

8 Všichni zaměstnanci, ať už pracují na plný či částečný úvazek, dostanou písemnou smlouvu nebo dohodu o provedení práce, která specifikuje podmínky zaměstnání uvedené pod bodem 2, hlavní oblasti zodpovědnosti, dostupné procedury pro řešení stížností a procedury, které musí být dodržovány v případě disciplinárního postihu.

9 Služby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jsou poskytovány v souladu se zákony příslušné země a je s nimi zacházeno slušně.

10 Zaměstnanci jsou informováni o statutu a vlastnictví instituce, která je zaměstnává a také o organizacích či sdruženích, ke kterým patří.

 

 

CA Institute reklamační řád

CA Inbstitute jehožprimárním cílem je podporovat a rozvíjet vysoce kvalitní výuku a vzdělávací služby.

CA Institute může obdržet stížnost ze strany studenta nebo klienta o službách poskytovaných členskou školou nebo institucí nebo od zaměstnance členské instituce. Pokud k tomu dojde, postupuje se takto.